top of page
Skap/Omskapa
7F3A0788.jpg

SKAPA/OMSKAPA

Att främja deltagarbaserad scenkonst i skolan

Med projektet vill vi utveckla den deltagarbaserade scenkonstens förutsättningar att möta publik inom skola. Det är en konstform som många lärare inte är bekanta med, särskilt i områden utanför de större städerna. Den kräver också mer förberedelser än en mer traditionell scenkonstföreställning då eleverna kan behöva få information innan om att/hur de ska delta. 

 

Samtidigt är deltagarbaserad scenkonst en konstform med stor potential. Den kan skapa möten mellan eleverna som deltar tillsammans, ge nya kroppsliga upplevelser eftersom eleverna är med och rör på sig och främja elevernas agens genom att eleverna är aktiva deltagare som är med och skapar/omskapar verket.

Genom ett pilotprojekt med utgångspunkt i vårt deltagarbaserade hörlursverk MEDELGYMPA vill vi fördjupa oss i hur scenkonstaktörer kan arbeta med kommunikation, paketering, pedagogik och inramning för att skapa bättre förutsättningar för samverkan med skolan. Projektet ska resultera i en skrift som sammanfattar de lärdomar vi gör, så att vi kan sprida kunskapen vidare till andra som arbetar med deltagarbaserad scenkonst för barn och unga. Pilotprojektet kommer att genomföras i tre skolor i Västerbotten.

Läs mer om föreställningen MEDELGYMPA >

Projektledning ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

I samarbete med DANS I VÄSTERBOTTEN
Med stöd av KULTURRÅDET

Folk//Biblotek
Jag tänker på dig_09_Foto José Figueroa.jpg

FOLK//BIBLIOTEK

Att tillgängliggöra offentliga miljöer för barn och unga

FOLK//BIBLIOTEK är ett scenkonstprojekt som vill värna om, tillgängliggöra och bjuda in till folkbiblioteket. Projektets mål är att skapa ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk som äger rum i ett folkbibliotek. Publiken – barn och unga mellan 10-15 år – kommer att delta genom att följa instruktioner i hörlurar.

Föreställningen skapas på Stadsbiblioteket i Uppsala i samarbete med Uppsala Stadsteater, för att sedan omarbetas och flyttas till 10 andra folkbibliotek runt om i Sverige.

 

För att ge barn och unga fler vägar in till biblioteket vill vi hitta ett annorlunda och nyskapande sätt att vistas där – ett eget utforskande av platsen, i form av ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk.

Projektet är en del av ett större utforskande av hur scenkonst kan användas för att tillgängliggöra viktiga offentliga miljöer för barn och unga. 

Läs mer om föreställningen JAG TÄNKER PÅ DIG >

Projektledning ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

Samordnare CLARA BANKEFORS
Ljuddesigner ANNA HAGLUND

Koreografer ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

Dramatiker GUSTAV TEGBY

Scenograf ERIKA SJÖDIN

Grafisk design MOA SCHULMAN
Med stöd av POSTKODSTIFTELSEN, KULTURRÅDET & REGION STOCKHOLM

I samarbete med UPPSALA STADSTEATER & STADSBIBLIOTEKET I UPPSALA

Platsverkstan Dans
Platsverkstan Dans Brandbergen

PLATSVERKSTAN DANS
 

Att gestalta en plats och dess minnen

Koreografi och koncept ANNICA STYRKE, LINNEA SUNDLING & KARIN WIKLUND
Ljuddesign ANNA HAGLUND
Filmare JENNIFER DROTZ RUHN

Med stöd av HANINGE KOMMUN, REGION STOCKHOLM & STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

LÄS MER >

I samarbete med en filmare fick Johanssons pelargoner och dans i uppdrag att gestalta människors tankar, minnen och berättelser kopplade till Brandbergen i en dansfilm.

Som utgångspunkt för filmen fanns koreografernas möte med människorna och platsen samt insamlat enkät- och intervjumaterial från etnolog Moa Beskow från Stockholms läns museum.


Uppdraget var en del av projektet Platsverkstan Dans och genomfördes som ett residens mellan januari och mars 2022, i samarbete med danskonsulenterna i region Stockholm, Stockholms läns museum och Haninge kommun.

 

Titta på dansfilmen MELLAN HUSEN PÅ BRANDBERGENS TOPP>
 

Scenkonstresidens Södertörn Foto Linnea Sundling.jpg

Fördjupning inom rörelsebaserad deltagande scenkonst

Johanssons pelargoner och dans blev den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens. Under 2021 var vi på plats på Södertörns högskola och i Flemingsberg för att fördjupa vårt arbete med rörelsebaserad deltagande scenkonst. 

I projektet har vi:

  • Vidareutvecklat våra konstnärliga metoder för hur publiken kan engageras kroppsligt i deltagarbaserade verk, samt fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen kring rörelsebaserad scenkonst där publiken deltar.

  • Arrangerat öppna studios där vi bjöd in till ett delande av vår process. Under dessa tillfällen har vi både fysiskt prövat och samtalat kring teman relaterade till deltagarbaserad scenkonst.

  • Bjudit in till en work-in-progressvisning av ett kommande verk.

Scenkonstresidens Södertörn

Projektet genomfördes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av HUDDINGE KOMMUN & SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Fotograf LINNÉA SUNDLING

LÄS MER >

Koregrafin på 15 språk

Metodutveckling för flerspråkig scenkonst

Projektet leddes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN, KULTURRÅDET, STOCKHOLMS STAD & INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration var ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden 2018-2020. Syftet med projektet var att skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer och att arbeta med metodutveckling inom flerspråkig scenkonst.

Inom projektet översattes Koreografin till arabiska, dari, engelska, kurdiska (sorani), pashto, persiska, ryska, somaliska och turkiska. 

 

Därefter har ytterligare ett projekt möjliggjort översättningar till några av Sveriges officiella minoritetsspråk: nordsamiska, sydsamiska, meänkieli, romanivariteten arli och finska. 

I projekten har vi:

  • Översatt KOREOGRAFIN till tio språk talade av nyanlända barn och unga, samt fem nationella minoritetsspråk, och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst som samlats i boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (red. Haglund, Styrke & Wiklund, 2020). Beställ boken här >

Symbol.png
bottom of page